Cấu hình VPN Gateway Sundray

Ngày đăng: 17/08/2023

Video cấu hình VPN Gateway Sundray:

Xem thêm các video cấu hình tại đây.

1. Topology

Hình 1: Sơ đồ mạng cấu hình VPN Gateway Sundray

2. Cấu hình interface Gateway XMG

Để cấu hình cho interface Gateway chúng ta thực hiện các bước:

Bước 1: Cấu hình local subnets

Tại Network Options -> chọn (1) Local Sunbets -> (2) Chọn New hoặc sửa các vlan tạo sẵn -> Định cấu hình VLAN tại bảng (3) -> (4) Chọn Ok.

Cấu hình vlan XMG
Hình 2: Cấu hình vlan XMG

Bước 2: Gán vlan vào interface

Tại Network Options -> Chọn (1) Interface Management -> (2) Chọn interface -> (3) Chọn chế độ Access hoặc Trunk -> (4) Nếu l-> mode Access nhập vlan 20, nếu mode trunk nhập native vlan 20 v-> cho phép các vlan đi qua -> (5) Chọn OK.

Gán vlan vào interface
Hình 3: Gán vlan vào interface

Bước 3: Cấu hình WAN
Cũng tại (1) Interface Management -> (2) Chọn WAN0 -> (3) Có 3 kiểu cấu hình cho WAN0 (Dynamic IP, Static IP, PPPoE) ở đây môi trường LAB sẽ cấu hình stactic IP-> (4) Chọn OK

Cấu hình WAN trên XMG
Hình 4: Cấu hình WAN trên XMG

Sau khi cấu hình xong kiểm tra đảm bảo từ mạng nội bộ có thể đi ra ngoài internet.

3. Cấu hình interface NAC

Bước 1: Tạo dải IP cấp cho mạng LAN -> (1) System -> (2) Network Management ->(3) DHCP Service (4) Address Pools -> (5) New -> Cấu hình dải IP cho LAN tại bảng (6) sau đó OK.

Tạo dải IP cho LAN
Hình 5: Tạo dải IP cho LAN

Bước 2: Sau khi cấu hình xong Addess Pools chuyển sang (1) DHCP Policies ->(2) New -> Nhập tên và tạo rule sau đó chọn (3) Default Addess Pools là Address Pools mà bạn muốn cấp IP cho LAN và OK.

Cấu hình policy DHCP
Hình 6: Cấu hình policy DHCP

Bước 3: Chọn (1) Interfaces -> (2) VLAN interface -> (3) New -> (4) Nhập VLAN ID -> (5) IP của VLAN -> (6) Chọn “Serves as DHCP Server” để cấp DHCP -> (7) Chọn DHCP Policy đã thiết lập ở bước 2 sau đó OK.

Cấu hình Vlan interface
Hình 7: Cấu hình Vlan interface

Bước 4: Cấu hình interface LAN. Chọn (1) Physical Interface -> (2) Chọn interface LAN -> (3) Chọn layer 2 interface -> (4) chọn mode Trunk hoặc Access -> nhập ID VLAN và OK.

Cấu hình physical interface
Hình 8: Cấu hình physical interface

Bước 5: Cấu hình WAN cho NAC tương tự XMG ở LAB này sẽ đặt IP tĩnh là 192.168.2.15/24.

Cấu hình WAN trên NAC
Hình 9: Cấu hình WAN trên NAC

4. Cấu hình VPN trên XMG

(1) Addvanced -> (2) IPSec VPN -> (3) VPN Connection -> (4) New.

(5) ở đây có 3 lựa chọn:

– Peer using static IP address : Site muốn kết nối dùng IP tĩnh

– Peer using dynamic domain: Site muốn kết nối dùng tên miền động

– Peer using dynamic IP: Site muốn kết nối dùng IP động

*Lưu ý: để tạo kết nối VPN, 2 site không thể cùng dùng IP động.

(6) Địa chỉ Site muốn kết nối -> (7) Tạo Shared Key.

(8) Local network segment là IP local site hiện tại, Peer network segment là IP local site kết nối đến. Có thể thêm nhiều lớp mạng.

(9) Chọn Advanced để thiết lập nâng cao.

Cấu hình VPN trên XMG
Hình 10: Cấu hình VPN trên XMG

Hộp thoại thiết lập nâng cao: cho phép chọn kểu mã hóa, xác thực,…

*Lưu ý các thông số này phải trùng khớp giữa 2 site.

Thiết lập IKE
Hình 11: Thiết lập IKE
 Thiết lập IPsec
Hình 12: Thiết lập IPsec

5. Cấu hình VPN trên NAC

Bước 1: Cấu hình phase I

(1) System -> (2) VPN -> (3) Third-party Connection -> (4) New

(5) Tương tự như XMG có 3 lựa chọn: Static IP, Dynamic domain, Dynamic IP

(6) IP site muốn tạo kết nối -> (7) Nhập Pre-shared Key phải trùng khớp giữa 2 site -> (8) Advanced: thiết lập các thông số mã hóa, xác thực,…

Cấu hình VPN phase I
Hình 13: Cấu hình VPN phase I

Bước 2: Cấu hình Inbound Policy trong Phase II

Chọn (1) Phase II -> (2) Inbound Policy -> (3) New -> (4) Chọn subnet -> (5) Nhập các lớp mạng local site muốn tạo kết nối -> (6) Chọn Peer đã thiết lập ở Phase I.

Cấu hình Inboud Policy Phase II
Hình 14: Cấu hình Inboud Policy Phase II

Bước 3: Cấu hình Outbound Policy trong Phase II

Chọn (1) Outbound Policy -> (2) New -> (3) Subnet -> (4) Nhập địa chỉ mạng local site hiện tại -> (5) Chọn Peer đã thiết lập ở Phase I và OK.

Cấu hình Outbound Policy Phase II
Hình 15: Cấu hình Outbound Policy Phase II

Bước 4: Thiết lập Security Options

Chọn (1) Security Options -> Chọn (2) New hoặc sửa Default security options -> (3) Thiết lập giao thức, kiểu xác thực, mã hóa.

*Lưu ý: Các thông số này phải giống nhau giữa 2 site.

Thiết lập Security Options
Hình 16: Thiết lập Security Options

6. Kiểm tra kết nối VPN

Kiểm tra kết nối -> (1) Chọn Status -> (2) Nếu VPN Status: Running và Connection:1 và đã hiển thị lưu lượng mạng thì kết nối thành công. Nếu “VPN Status: Service Stopped” cần vật dịch vụ VPN

VPN Status trên NAC
Hình 17: VPN Status trên NAC

Bật dịch vụ VPN: Chọn (1) System -> (2) Servicce Management -> (3) Services -> Tìm tới VPN Service và (4) Enable.

Bật dịch vụ VPN
Hình 18: Bật dịch vụ VPN

Kiểm tra kết nối bên XMG vào (1) Advanced -> (2) IPSec VPN -> (3) Status, lúc này sẽ thấy Status Connected và phát sinh lưu lượng mạng inbound và outbound. Chắc chắn hơn ta có thể ping giữa 2 máy local.

VPN Status trên XMG
Hình 19: VPN Status trên XMG

Như vậy chúng ta đã hoàn thành cấu hình VPN Gateway Sundray.


Copyright © 2023 Oripu. All Rights Reserved. Developed by Oripu

Liên Hệ